top of page

Reglement

Algemeen Reglement & Gedragscode FC Melsbroek

 

Het algemene reglement & gedragscode bevat een aantal bepalingen van praktische aard voor spelers , begeleiders en opleiders . Dit reglement kan enkel gewijzigd worden tijdens een algemene bestuursvergadering van FC MELSBROEK .

Als club vinden we het belangrijk dat iedereen zich, binnen onze club, welkom en aanvaard voelt en met plezier zijn/haar sport kan beoefenen. Wij vinden dit even belangrijk voor bestuursleden, vrijwilligers, trainers, afgevaardigden en supporters.

 

De Clubwerking

  Algemeen

 • Nederlands is de voertaal in onze club

 • Per seizoen worden door het hoofdbestuur de lidmaatschapsbijdragen voor FC Melsbroek vastgelegd . Deze som dekt de bijdrage per speler bij de KBVB , de verzekering en de inschrijving bij FC Melsbroek. Wij vragen om u te houden aan de vooropgestelde termijn te houden, zoals vooropgesteld door de club.

 • Iedereen dient zich correct te gedragen te opzichte van medespelers , trainers , scheidsrechters, vrijwilligers , bestuursleden,  supporters, alsook de tegenpartij. Indien de regels van fatsoen of de algemene orde worden overtreden , zal de club zich genoodzaakt voelen om in te grijpen . Bij wangedrag binnen of buiten de club kan door de clubleiding een disciplinaire straf worden opgelegd na raadpleging van de betrokken partijen. Dat kan gaan van een taakstraf tot uitsluiting van training(en) en/of wedstrijd(en) of zelfs ontslag uit de club bij ernstige vergrijpen. De beslissing over straf en strafmaat worden genomen in overleg met het bestuur.

 • De club verbindt zich ertoe dit intern reglement op het internet te plaatsen , zodat dit voor iedereen toegankelijk is.

 

Lidgelden seizoen 2023 - 2024:

 • Voetbalspeeltuin (geboren 2017 en 2020): 140 euro

  • 1 regenjas inbegrepen

  • 1 training per week (winter indoor)

 • U6 en U7 (geboren 2016 en 2017): 200 euro

  • 1 clubtraining inbegrepen + voetbalkousen

  • 1 training en 1 wedstrijd per week

 • U 8 tot en met U 21 (geboren 2002 tot 2016): 300 euro​​​​​​​

  • ​​​​​​​1 clubtraining inbegrepen + voetbalkousen

  • 2 training en 1 wedstrijd per week

 • Reserven: 300 euro

  • ​​​​​​​1 clubtraining inbegrepen + voetbalkousen

  • ​​​​​​​2 training en 1 wedstrijd per week​​​​​​​

 

 Discriminatie, Pesten & Seksueel Grensoverschrijdend Gedrag

 • FC Melsbroek wil alle vormen van discriminatie uit de jeugdsport weren. Dit heeft te maken met het fundamentele ethische principe van gelijkheid , dat sociale rechtvaardigheid en gelijke verdeling van mogelijkheid vereist. Laatrijpe en minder getalenteerde kinderen zullen dezelfde kansen krijgen om aan sport te doen en zullen dezelfde begeleiding krijgen als vroegrijpe en meer getalenteerde spelers , en dit zonder onderscheid van geslacht , ras of cultuur.

 • FC Melsbroek zal op een pedagogisch verantwoorde manier optreden tegen pesterijen. Pesten is het op systematische wijze verbaal of fysiek bejegenen van een specifieke persoon/speler. Een speler is iedereen die het slachtoffer is van pesterijen  moet niet aarzelen om dit te melden aan de clubleiding, trainer of afgevaardigde. Ook ouders moeten geen schroom hebben om hierover contact op te nemen met de clubverantwoordelijken. De club zal naar best vermogen de nodige maatregelen nemen , zowel  t.o.v.  de pester als het slachtoffer.

 • Onze club verzet zich tegen elke vorm van Seksueel Grensoverschrijdend gedrag. Wanneer Seksueel Grensoverschrijdend gedrag gemeld wordt, zal dit altijd grondig onderzocht worden met de nodige discretie voor de persoon die het heeft moeten ervaren.

Studie en Voetbal

 • De combinatie studie en voetbal is perfect mogelijk mits een goede studieplanning. Ze is bovendien aan te bevelen voor een gezonde en evenwichtige opvoeding. Bij FC Melsbroek heeft de studie altijd voorrang op het voetbal. Mocht het voorkomen dat een speler verstek moet laten gaan voor een training/wedstrijd als gevolg van schoolverplichtingen , dan dient hij dit wel te melden aan de trainer. Deze zal hiervoor alle begrip tonen.

 

Gedrag en leefregels tijdens de training en wedstrijden

 

Alle hieronder beschreven gedrag- en leefregels worden strikt opgevolgd door de spelers , tenzij uitdrukkelijk anders gevraagd  door de trainer of de afgevaardigde. De trainers of afgevaardigden kunnen voor hun ploeg nog extra regels toevoegen , waarvan zij de spelers op de hoogte brengen.

 • Elke afwezigheid voor een training wordt vooraf gemeld, ten laatste ’s middags voor de training. In geval van ziekte wordt tevens de (geschatte) duur van de afwezigheid gemeld.

 • Elke speler is ten laatste een kwartier voor het begin van de training aanwezig op de club.

 • Elke speler groet zijn trainer en afgevaardigde  bij aankomst en vertrek op de club.

 • Een speler die zich kwetst tijdens het voetballen , vraagt een formulier van de verzekering , en brengt deze binnen de 21dagen, ingevuld door de dokter binnen . Deze kan dan samen met de GC verder correct aangevuld worden alvorens te verzenden. Hierdoor kan de club ervoor zorgen dat de financiële kant op een snelle en correcte manier wordt afgehandeld. Laattijdige aangiftes  (na 21dagen )worden niet aanvaard door de KBVB.

 • Een speler die een week of langer niet kan trainen door blessure, dient de trainer hiervan op de hoogte te brengen met de diagnose van de dokter. Hij zal de trainer ook op de hoogte houden van de evolutie van de kwetsuur.

 • De trainingen beginnen steeds op het voorziene uur en worden ook beëindigd op het voorzien uur. Hiervan kan afgeweken worden indien een aangepaste trainingsdosering dit vraagt of wanneer klimatologische omstandigheden er anders over beslissen.

 • De spelers begeven zich zonder uitdrukkelijke toestemming niet op de terreinen, in de bergruimtes dan de kleedkamer die de ploeg werd toegewezen. De enige weg naar een training/wedstrijd is rond de velden waar men niet op traint/speelt.

 • Er wordt met aandrang gevraagd geld en waardevolle zaken zoveel mogelijk thuis te laten of anders af te geven aan de medewerker van de kantine. De club is niet verantwoordelijk voor diefstal of beschadiging van persoonlijke zaken. Bij eventuele diefstal wordt de politie verwittigd en een PV opgemaakt. Een speler die betrapt wordt op diefstal , wordt onverbiddelijk en onverwijld uit de club ontslagen.

 • De spelers bewaren de orde in de kleedkamer. Er wordt niet gespeeld. Afval hoort thuis in de vuilnisbak. Zowel voor als na de training/wedstrijd houdt men zich niet langer op in de kleedkamer dan noodzakelijk is. Het opzettelijk bevuilen van de kleedkamer zal gesanctioneerd worden.

 • Vooraleer de spelers zich naar het oefen-/wedstrijdveld begeven , controleren ze of kleren en schoeisel behoorlijk zijn aangetrokken. De spelers zijn verplicht om scheenbeschermers te dragen. De kledij moet aangepast zijn aan de weersomstandigheden. Vanaf 1 november tot 31 maart is het verplicht in aangepaste kledij( met lange broek en lange mouwen) te trainen.

 • Sierraden(uurwerk, ketting, oorring, piercing, …) zijn verboden tijdens de training/wedstrijd.

 • De spelers begeven zich in groep, onder begeleiding van de trainer, naar het oefen-/wedstrijdveld.

 • Geen enkele speler betreedt een veld waarop een andere ploeg actief is , en laat ook deze spelers met rust zodat zij niet afgeleid worden van hun training/wedstrijd.

 • De spelers tonen volledige inzet, motivatie en concentratie tijdens de training/wedstrijd.

 • Spelers die op welke manier ook de training bij herhaling storen kunnen gesanctioneerd worden.

 • Schoenen worden schoongemaakt met behulp van de daartoe voorziene borstels vooraleer de kleedkamer te betreden. Kledij of schoenen worden niet onder de douche schoongemaakt.

 • Iedere speler is verplicht om na elke training/match een douche te nemen( de allerkleinsten kunnen hierbij begeleid worden). Samen douchen bevordert het groepsgevoel en de sfeer binnen een groep.

 • Alle spelers dragen hun clubtraining voor en na de wedstrijd.

 • Bij elke wedstrijd dient men zijn identiteitskaart(vanaf U15) mee te brengen. Zonder identiteitskaart mag men niet spelen.

 • Het is de trainer die spelers uitnodigt om deel te nemen aan een wedstrijd.

 • Bij thuiswedstrijden zijn alle spelers tenminste 1 uur voor aanvang aanwezig. Ongewettigd te laat komen op een wedstrijd betekent automatisch dat je bankzitter wordt tijdens de wedstrijd of zelfs niet op het wedstrijdblad verschijnt.

 • Met uitzondering van U6- U7 - U8 worden er geen ouders toegelaten in de kleedkamers , in overleg met de trainer worden er 2 verantwoordelijken aangeduid die de spelers bijstaan.

 • Verzorg je voetbaluitrusting tijdens de wedstrijden. Dit geeft het team een positieve uitstraling : kousenomslag niet over de knieën (behalve eventueel doelmannen) , schoenen gepoetst.

 • De spelers zijn het visitekaartje van onze club. Zij brengen de naam van de club niet in diskrediet door onbehoorlijk of onsportief gedrag op het terrein of daarbuiten. In geval van ernstige tekortkomingen op gebied van fair-play , sportiviteit en algemeen gedrag kan de club optreden.

 • Bij het einde van de wedstrijd groet je de scheidsrechter en de tegenstander , ook na een verloren wedstrijd. Na de wedstrijd wordt, onder begeleiding van de afgevaardigde , op een ordelijke manier de gebruikte kledij weer ingezameld. De spelers houden zich aan de organisatie die de afgevaardigde hier oplegt.

 • Als een speler klaar is, wacht hij in de kleedkamer tot de andere spelers van zijn groep klaar zijn. Uiterlijk 30minuten na de wedstrijd wordt de kleedkamer in groep verlaten. In groep begeven de spelers zich naar de kantine en onmiddellijk daarna naar de ouders en begeleiders.

 • Voor een wedstrijd op verplaatsing, vertrekt de groep op aangeven van de trainer op het afgesproken tijdstip , er kan niet gewacht worden op de laatkomers.

 • Indien de club beroep doet op de ouders voor het vervoer naar en van de wedstrijd , zijn de inzittende spelers altijd verzekerd via de verplichte autoverzekering (1 persoon per gordel).

 • Sierraden (uurwerken, ketting, armband, oorring, piercing, …..) zijn verboden tijdens de wedstrijd.

 • Na de thuiswedstrijden zorgen de afgevaardigden voor het schoonmaken van de kleedkamers (bezoekers en eigen ploeg). 

 

Andere regels voor de speler

 • De trainer wordt steeds aangesproken met ‘trainer’ of ‘coach’.

 • Behandel tegenstrevers, scheidsrechters, trainers, afgevaardigden en medewerkers met het nodige respect.

 • Voor wedstrijden of –trainingen bij een andere club is een schriftelijke toestemming van FC Melsbroek vereist omwille van de eerlijkheid ten opzichte van onze club en omwille van de verzekering voor de spelers.

 • Spelers die schade toebrengen aan de accommodatie van FC Melsbroek, kunnen via hun ouders, burgerlijk aansprakelijk worden gesteld voor de schade.

 • Het ontvreemden of stelen van bezittingen die toebehoren aan FC Melsbroek ( trainings- en spelersuitrusting inbegrepen), medespelers en medewerkers , zal bestraft worden door de club., eventueel met ontslag uit de club.

 • Spelers die betrapt worden op het gebruik , bezitten of dealen van drugs ( ook jointjes) , worden onmiddellijk uit de club ontslagen.

 • Roken als minderjarige, binnen de FC Melsbroek accommodatie is verboden.

 

Spelregels voor ouders / grootouders en supporters

De spelregels voor ouders bevatten een aantal bepalingen van praktische aard.

 • Ouders, familie en vrienden van de jeugdspelers zijn van harte welkom op de club. Zij zorgen immers voor een sfeervolle entourage langs de velden en in de kantine. De ouders hebben een belangrijke rol bij het stimuleren van de sportbeoefening van hun zoon of dochter. Ze zijn een uiterst belangrijke partner van de clubwerking.

 • Aangezien spelers per week heel wat tijd op de club doorbrengen, is het belangrijk dat er goed gecommuniceerd wordt tussen club en ouders. De ouders moeten de technische staf op de hoogte brengen van belangrijke familiale omstandigheden , problemen op school , schoolresultaten , eventuele medische dossiers en dergelijke zodat we niet nodeloos in probleemsituaties terechtkomen.

 • Ook ouders en andere supporters dienen de scheidsrechter en diens beslissingen te respecteren. Eventuele betwistbare beslissingen mogen geen aanleiding geven tot scheldpartijen of het sport-educatieve karakter op de helling zetten. Tegen ouders die door hun gedrag de werking van de jeugdwerking in het gedrang brengen zullen maatregelen genomen worden .

 • Ouders mogen de trainingen bijwonen. Doch stellen wij voor gezellig een babbeltje te slaan in onze kantine, dit bevordert de aandacht van uw kind naar de trainer toe. Vanuit onze kantine kan men tevens ook naar de training kijken.

 • De invloed van “supporters” is gezien de kleinere velden en het geringe aantal spelers (2/2 , 3/3, 5/5 , 8/8 ) aanzienlijk groter. We vragen  ouders vriendelijk volgende afspraken  te respecteren:                                                                                                                      

Ouders/grootouders/supporters blijven altijd achter de omheining van het wedstrijdveld.

Enkel aanmoedigen : het (voetbaltechnische)coachen is voor de trainer.

Gelieve geen opmerkingen te maken t.a.v. de scheidsrechter of andere spelers (ook de tegenstanders).

Stimuleren is de boodschap.

Ook de keepers dienen ‘zelfstandig’ te leren voetballen.

Ouders van keepers vragen we om niet achter het doel plaats te nemen.

De wedstrijd is voor de spelers , de training is voor de  trainer

Opmerkingen , in welke aard ook , naar ander spelers worden niet getolereerd.

 • Het betalen van de jeugdspelers voor de geleverde prestatie (premie voor doelpunten, etc….) , wordt ten stelligste afgeraden . Hierdoor wordt het ploegspel tegengewerkt en persoonlijk spelen bewerkstelligd.

 • De ouders verbinden zich ertoe de integriteit van de club te respecteren en laten zich niet verleiden om de club op een negatieve manier voor te stellen.

 • De trainer mag onder geen enkel beding beïnvloed worden door de ouders met betrekking tot de activiteit van een speler.

 • Het inrichten van etentjes , feestjes , vieringen , e.a. gebeurt altijd na contact met het jeugd-/bestuur. Hier moet voldoende rekening gehouden worden met de financiële mogelijkheden van alle ouders om zodoende geen kinderen uit te sluiten.

 • In geval van ernstige onenigheid of ongepast gedrag van de ouders wordt steeds de raad van bestuur van onze club ingeschakeld  om een beslissing te nemen.

 • De ouders moeten beseffen , dat wanneer zij hun kind inschrijven , dat zij een engagement  aangaan ( niet alleen met de club) met de medespelers van de groep waar hun kind in terecht komt. Wanneer hun kind regelmatig te laat / of helemaal niet komt opdagen voor de training , maar vooral voor de wedstrijd ; dat zij hiermee deze spelers in de steek laten en er zelfs voor kunnen zorgen dat deze hun hobby niet kunnen uitoefenen.

bottom of page