top of page

Sportongevallen

Sportongevallen en verzekering

Wat te doen bij sportongevallen?

De spelers van Sparta Melsbroek zijn, voor zover ze minimum 5 jaar zijn en aangesloten zijn bij de K.B.V.B., verzekerd bij de Belgische voetbalbond, die voor het verzekeren van haar leden een solidariteitsfonds in het leven heeft geroepen.

Federaal solidariteitsfonds (FSF) van de K.B.V.B.

Zoals de naam het zelf zegt, is dit in feite geen verzekering, maar wel een in de bond opgericht solidariteitsfonds waarop aangesloten spelers, scheidsrechters, enz. beroep kunnen doen bij ongevallen. Dit federal solidariteitsfonds wordt gespijsd door gelden te storten door clubs die wedstrijden inrichten.

Tegemoetkoming

Het FSF komt enkel tussen voor ongevallen die zich voordoen op de installaties van de club. Er is geen tussenkomst voor ongevallen opgelopen op de weg naar het terrein of de plaats van training, behalve indien de speller jonger is dan 18 jaar.

Aard van de tegemoetkoming

De verschillende tegemoetkomingen worden gespecifieerd in een bijzonder reglement van het FSF. De belangrijkste regels zijn:

1.    Er is steeds een vrijstelling per ongeval voor dossierkosten.

2.    In principe wordt er tegemoet gekomen in de dokters, apothekers, hospitaalkosten en andere kosten van die aard. Met tegemoetkoming bedoelt men de opleg die de patiënt normaal zelf moet betalen.

3.    De niet door het ziekenfonds terugbetaalde geneesmiddelen komen niet in aanmerking voor een tussenkomst van het FSF.

4.    Er wordt geen terugbetaling van het FSF voorzien voor het huren van krukken, supplementen voortvloeiend uit een aangevraagd verblijf in 1 of 2 persoonskamer, radioscopie en taping.

5.    Belangrijk is wel dat het FSF slechts tussenkomt voor de kosten van de kinesisten indien de behandelende geneesheer dit voorschrijft en het FSF hiervoor zijn toestemming geeft en de gekwetste speler moet minstens 15 dagen voetbalonbekwaam zijn.

Aangifte van sportongevallen

Er gebeurt een spelongeval, je loopt een kwetsuur op waardoor medische tussenkomst nodig is.  Wat doe je?

1.  Onmiddellijke medische bijstand is noodzakelijk.


(bv. zware kwetsuur tijdens training of wedstrijd)
De trainer of ploegafgevaardigde doet het nodige om de gekwetste speler door te verwijzen naar de dokter of, indien de kwetsuur te ernstig is, langs de spoeddienst van het ziekenhuis te gaan. De trainer of ploegafgevaardigde bezorgt het ongevalformulier aan de speler (download het formulier). Dat formulier dient ingevuld te worden door de behandelende geneesheer en dient nadien zo snel als mogelijk binnengebracht worden bij op het secretariaat van de club. De secretaris zorgt voor de verzending naar de voetbalbond.


De aangifte moet binnen de 21 kalenderdagen ingediend worden bij de K.B.V.B.
Een laattijdige aangifte geeft aanleiding tot niet-terugbetaling van de medische kosten.

Vooral bij ziekenhuisopname is het belangrijk om erop aan te dringen om zo snel mogelijk terug in het bezit te komen van het door de behandelende geneesheer ingevulde ongevalformulier. Op het aangifteformulier moet een klevertje van het ziekenfonds van de gekwetste aangebracht worden.

2.  U gaat op eigen initiatief naar een dokter van uw keuze.


Zorg er steeds voor dat u een ongevalformulier, af te halen op het secretariaat, bij de
ploegafgevaardigde of te downloaden via de website, laat invullen door uw geneesheer en tijdig terugbezorgt

Nadat het ongeval door de KBVB is ingeboekt, ontvangt u een geneeskundig attest van herstel. Dit document moet na herstel ingevuld worden door de dokter en samen met de originele facturen van het ziekenhuis, de originele kwijtschriften van de mutualiteit (enkel op naam van de speler) apotheker en dergelijke terugbezorgd worden aan de secretaris.

BELANGRIJK IS TE WETEN DAT HET NIET TOEGESTAAN IS AAN WEDSTRIJDEN DEEL TE NEMEN ALVORENS EEN VERKLARING VAN HERSTEL IS INGEVULD DOOR UW GENEESHEER, DE DATUM VAN DEZE VERKLARING IS GELDIG VOOR DE HERVATTING VAN DE SPORTACTIVITEITEN.

Terugbetaling van de onkosten

Om een spoedige terugbetaling van de onkosten door de verzekeringsmaatschappij te bekomen,verzoeken wij u :

•      ZELF de onkostennota’s te betalen die u aangeboden worden door uw geneesheer, het ziekenhuis, de apotheker of andere zorgverstrekkers.

•      De onkostennota’s aan te bieden aan uw mutualiteit en het attest ”tussenkomst” te laten invullen (enkel op naam van de speler en voor de periode van het ongeval).

•      Als bij de facturen van het ziekenhuis de tussenkomst reeds is verrekend moet men niet meer naar het ziekenfonds en worden de originele facturen bezorgd aan de secretaris.

•      Tenslotte de hierna vermelde stukken over te maken aan de secretaris:
a) Het attest van tussenkomst, volledig ingevuld en ondertekend door de mutualiteit.
b) De onkostennota’s voor dewelke de mutualiteit geen tussenkomst voorziet. Vb.apothekerskosten.
c) Indien u niet aangesloten bent bij een mutualiteit : volledige staat van onkosten door u ondertekend en vergezeld van de originele bewijsstukken

bottom of page